• เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ปิดงบ 

 

Supported file types and file is not more than MB