ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
พรรณทิพย์ พรรณทิพย์ EW159374632TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 18, 2561 122018000031
ทิพประภา อมราสกุลทรัพย์ EW159374629TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 18, 2561 122018000029
กลับมาเป็นเหมือนเดิม ไหม EV136516712TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 17, 2561 122018000027
ร้านถ่ายเอกสารรุ่งนภา ก๊อปปี้ (คณะสัตวแพทย์) UDOM000095206 Kerry Dec 15, 2561 122018000025
ร้านถ่ายเอกสารรุ่งนภา ก๊อปปี้ (คณะสัตวแพทย์) UDOM000095206 Kerry Dec 15, 2561 122018000026
ณัฐิดา โชว์วิวัฒนา EV149111526TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 13, 2561 122018000020
ภัทรานิษฐ์ ขุนทอง EV149111512TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 13, 2561 122018000019
Kiattisak Maliwan BANA000769882 Kerry-ems Dec 12, 2561 122018000018
อีพีสเตชั่นเนอรี่ . EV136511471TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 12, 2561 122018000013
ธันย์ชนก อิ่มเอิบ ED632361925TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 11, 2561 122018000014
Areerat Kamsing ED632361917TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 11, 2561 122018000016
ศรัญญา บุนนาค BANA000767988 Kerry-ems Dec 11, 2561 122018000015
บุญส่ง ด่านวานิชกุล BANA000766419 Kerry-ems Dec 07, 2561 122018000004
กมลลักษณ์ ชัชวาลย์สายสินธ์ ED632323661TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 07, 2561 122018000009
อัญชลี อริยะสุนทร ED632323689TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 07, 2561 122018000008
ธันย์ชนก อิ่มเอิบ ED632323675TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 07, 2561 122018000005
ร้านถ่ายเอกสารรุ่งนภา ก๊อปปี้ (คณะสัตวแพทย์) ED632323661TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 07, 2561 122018000010
บุญสม วงค์อรัญ ED619571006TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 03, 2561 122018000002
วิดาเลษ แก้ววิเสษ(ฟ้า) BANA000762135 Kerry Dec 01, 2561 112018000060
อีพีสเตชั่นเนอรี่ . EV149057198TH ไปรษณีย์ไทย Dec 01, 2561 112018000067
นายเอกนริน ชัยคณารักษ์กูล EV149057207TH ไปรษณีย์ไทย Dec 01, 2561 112018000066
สิริยากร สุวรรณสว่าง EV136502832TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 30, 2561 112018000065
สุพัตรา โปทอง EV136502829TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 30, 2561 112018000059
นางสาวจุไรรัตน์ ชูศรี EV136502815TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 30, 2561 112018000062
บริษัท เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด EV136437192TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 29, 2561 112018000054
อัจฉรา สุนทะโร EV136437189TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 29, 2561 112018000057
พรรวินท์ กลางบุญเรือง BANA000760273 Kerry-ems Nov 29, 2561 112018000055
บริษัท มีชัยมงคลยิ่ง จำกัด BANA000760276 Kerry-ems Nov 29, 2561 112018000058
พริ้ว เอี่ยมละมัย EV136435660TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 28, 2561 112018000051
Supaporn Rattanaburi EV136435656TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 28, 2561 112018000053
คุณธฤต ทองดี ED623922477TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 27, 2561 112018000050
เจษฎาภรณ์ พรมประวัติ EV136495337TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 23, 2561 112018000049
อรอุมา ณ สุวรรณ BANA000755339 Kerry-ems Nov 22, 2561 112018000046
มนัญญา ศรีเดช EV136430089TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 22, 2561 112018000048
จิตติภรณ์ แสงทอง EV136493322TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 21, 2561 112018000047
บริษัท พีเจ168 จำกัด EV136670875TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 20, 2561 112018000042
พรรวินท์ กลางบุญเรือง BANA000752148 Kerry-ems Nov 19, 2561 112018000040
โศภิษฐ์ อภิศักดิ์ศิริ EV136424168TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 16, 2561 112018000039
พัชรินทร์ ขวาของ (ยศ.วช.) EV136424154TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 16, 2561 112018000038
นาย กิตติพัทธ์ แตงจุ้ย EV136424145TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 16, 2561 112018000037
ธันย์ชนก อิ่มเอิบ EV136486896TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 15, 2561 112018000035
นายพชร กรณ์วณิช EV136486882TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 15, 2561 112018000034
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด UDOM000076619 Kerry Nov 15, 2561 112018000036
สุนันทา มงคลสินธุ์ ED600959045TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 14, 2561 112018000031
จุฑามาศ รัตนา ED600959037TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 14, 2561 112018000033
ร้านจิรพงศ์การช่าง (พี่แอน) BANA000748668 Kerry Nov 13, 2561 112018000032
พิมพ์นิภา ห้วยชะนาง EV136654926TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 09, 2561 112018000030
นิภาพร ไขยอุดม BANA000745856 Kerry Nov 09, 2561 112018000029
บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น 09 เซอร์วิส จำกัด BANA000745858 Kerry Nov 09, 2561 112018000028
พรทิพย์ แก้วเกิด EV136654912TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 09, 2561 112018000027
ชื่อลูกค้า : พรรณทิพย์ พรรณทิพย์
Tracking number : EW159374632TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 18, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000031
ชื่อลูกค้า : ทิพประภา อมราสกุลทรัพย์
Tracking number : EW159374629TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 18, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000029
ชื่อลูกค้า : กลับมาเป็นเหมือนเดิม ไหม
Tracking number : EV136516712TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 17, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000027
ชื่อลูกค้า : ร้านถ่ายเอกสารรุ่งนภา ก๊อปปี้ (คณะสัตวแพทย์)
Tracking number : UDOM000095206
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 15, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000025
ชื่อลูกค้า : ร้านถ่ายเอกสารรุ่งนภา ก๊อปปี้ (คณะสัตวแพทย์)
Tracking number : UDOM000095206
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 15, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000026
ชื่อลูกค้า : ณัฐิดา โชว์วิวัฒนา
Tracking number : EV149111526TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000020
ชื่อลูกค้า : ภัทรานิษฐ์ ขุนทอง
Tracking number : EV149111512TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000019
ชื่อลูกค้า : Kiattisak Maliwan
Tracking number : BANA000769882
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 12, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000018
ชื่อลูกค้า : อีพีสเตชั่นเนอรี่ .
Tracking number : EV136511471TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 12, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000013
ชื่อลูกค้า : ธันย์ชนก อิ่มเอิบ
Tracking number : ED632361925TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000014
ชื่อลูกค้า : Areerat Kamsing
Tracking number : ED632361917TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000016
ชื่อลูกค้า : ศรัญญา บุนนาค
Tracking number : BANA000767988
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000015
ชื่อลูกค้า : บุญส่ง ด่านวานิชกุล
Tracking number : BANA000766419
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000004
ชื่อลูกค้า : กมลลักษณ์ ชัชวาลย์สายสินธ์
Tracking number : ED632323661TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000009
ชื่อลูกค้า : อัญชลี อริยะสุนทร
Tracking number : ED632323689TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000008
ชื่อลูกค้า : ธันย์ชนก อิ่มเอิบ
Tracking number : ED632323675TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000005
ชื่อลูกค้า : ร้านถ่ายเอกสารรุ่งนภา ก๊อปปี้ (คณะสัตวแพทย์)
Tracking number : ED632323661TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000010
ชื่อลูกค้า : บุญสม วงค์อรัญ
Tracking number : ED619571006TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000002
ชื่อลูกค้า : วิดาเลษ แก้ววิเสษ(ฟ้า)
Tracking number : BANA000762135
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 01, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000060
ชื่อลูกค้า : อีพีสเตชั่นเนอรี่ .
Tracking number : EV149057198TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 01, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000067
ชื่อลูกค้า : นายเอกนริน ชัยคณารักษ์กูล
Tracking number : EV149057207TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 01, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000066
ชื่อลูกค้า : สิริยากร สุวรรณสว่าง
Tracking number : EV136502832TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 30, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000065
ชื่อลูกค้า : สุพัตรา โปทอง
Tracking number : EV136502829TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 30, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000059
ชื่อลูกค้า : นางสาวจุไรรัตน์ ชูศรี
Tracking number : EV136502815TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 30, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000062
ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
Tracking number : EV136437192TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000054
ชื่อลูกค้า : อัจฉรา สุนทะโร
Tracking number : EV136437189TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000057
ชื่อลูกค้า : พรรวินท์ กลางบุญเรือง
Tracking number : BANA000760273
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000055
ชื่อลูกค้า : บริษัท มีชัยมงคลยิ่ง จำกัด
Tracking number : BANA000760276
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000058
ชื่อลูกค้า : พริ้ว เอี่ยมละมัย
Tracking number : EV136435660TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 28, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000051
ชื่อลูกค้า : Supaporn Rattanaburi
Tracking number : EV136435656TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 28, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000053
ชื่อลูกค้า : คุณธฤต ทองดี
Tracking number : ED623922477TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 27, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000050
ชื่อลูกค้า : เจษฎาภรณ์ พรมประวัติ
Tracking number : EV136495337TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 23, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000049
ชื่อลูกค้า : อรอุมา ณ สุวรรณ
Tracking number : BANA000755339
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 22, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000046
ชื่อลูกค้า : มนัญญา ศรีเดช
Tracking number : EV136430089TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 22, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000048
ชื่อลูกค้า : จิตติภรณ์ แสงทอง
Tracking number : EV136493322TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 21, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000047
ชื่อลูกค้า : บริษัท พีเจ168 จำกัด
Tracking number : EV136670875TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 20, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000042
ชื่อลูกค้า : พรรวินท์ กลางบุญเรือง
Tracking number : BANA000752148
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 19, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000040
ชื่อลูกค้า : โศภิษฐ์ อภิศักดิ์ศิริ
Tracking number : EV136424168TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 16, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000039
ชื่อลูกค้า : พัชรินทร์ ขวาของ (ยศ.วช.)
Tracking number : EV136424154TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 16, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000038
ชื่อลูกค้า : นาย กิตติพัทธ์ แตงจุ้ย
Tracking number : EV136424145TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 16, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000037
ชื่อลูกค้า : ธันย์ชนก อิ่มเอิบ
Tracking number : EV136486896TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000035
ชื่อลูกค้า : นายพชร กรณ์วณิช
Tracking number : EV136486882TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000034
ชื่อลูกค้า : บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
Tracking number : UDOM000076619
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000036
ชื่อลูกค้า : สุนันทา มงคลสินธุ์
Tracking number : ED600959045TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 14, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000031
ชื่อลูกค้า : จุฑามาศ รัตนา
Tracking number : ED600959037TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 14, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000033
ชื่อลูกค้า : ร้านจิรพงศ์การช่าง (พี่แอน)
Tracking number : BANA000748668
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000032
ชื่อลูกค้า : พิมพ์นิภา ห้วยชะนาง
Tracking number : EV136654926TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000030
ชื่อลูกค้า : นิภาพร ไขยอุดม
Tracking number : BANA000745856
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000029
ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น 09 เซอร์วิส จำกัด
Tracking number : BANA000745858
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000028
ชื่อลูกค้า : พรทิพย์ แก้วเกิด
Tracking number : EV136654912TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2561
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000027