ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
มนัสสมิธ คล้อยเอี่ยม EV136395912TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-17 00:00:00 102018000019
บริษัท ไอเซน ฟาร์มา จำกัด (สำนักงานใหญ่) EV136395926TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-17 00:00:00 102018000037
ร้านโฟร์โฟน p'วิ EV136393806TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-16 00:00:00 102018000026
ศิริลักษณ์ บูรณะวงศ์ตระกูล EV136393783TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-16 00:00:00 102018000032
ธิดา ปิยะวัฒนาถาวร EV136393797TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-16 00:00:00 102018000029
ปิยวรรณ จารุพรล้ำเลิศ EV136393766TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-16 00:00:00 102018000033
Suthisa Siin BANA000726533 Kerry-ems 2561-10-16 00:00:00 102018000025
ธิดารัตน์ เฉลิมพจน์ BANA000724570 Kerry-ems 2561-10-12 00:00:00 102018000023
เกวินทร์ แตงเติมผล EV136625859TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-11 00:00:00 102018000022
Tcd Yolp EV136625845TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-11 00:00:00 102018000018
นส.สุดาวดี พรหมดวงดี UDOM000056640 Kerry 2561-10-11 00:00:00 102018000024
chanantip virachsilp ED572362745TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-10 00:00:00 102018000013
พิมพร วงศ์หอม ED572362759TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-10 00:00:00 102018000015
ปาริชาติ แสนว่าง BANA000722063 Kerry-ems 2561-10-09 00:00:00 102018000011
จุวัยนีย์ ปานคู BANA000722062 Kerry-ems 2561-10-09 00:00:00 102018000007
บุญยพจน์ อังสุรัตน์โกมล EV136451194TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-09 00:00:00 102018000010
บุญยพจน์ อังสุรัตน์โกมล EV136451194TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-09 00:00:00 102018000010
ยินดี กี่กิจสุขสกุล ED564377495TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-06 00:00:00 102018000009
Lalata Wattana EV136383667TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-05 00:00:00 102018000008
หทัยทิพย์ เดชติศักดิ์ BANA000718249 Kerry 2561-10-04 00:00:00 102018000006
วริศร์ โภคสมบัติ ED564364245TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-03 00:00:00 102018000004
อรพรรณ ชัยเสรี ED564364231TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-03 00:00:00 102018000005
อีพีสเตชั่นเนอรี่ . EV136719998TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-02 00:00:00 102018000001
วันทนีย์ ธรรมาทิตยาสกุล EV136719984TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-02 00:00:00 102018000002
วิมลมาศ นาครักษ์ EV136719975TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-02 00:00:00 102018000003
Nam Waan EV136442277TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-01 00:00:00 092018000068
จินดา ทรกลิ่น EV136442285TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-10-01 00:00:00 092018000067
น้ำฝน นามบุญ EV136376520TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-29 00:00:00 092018000053
ณัชนิชา สว่างเนตร EV136376516TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-29 00:00:00 092018000065
Chalalai Agjit EV136376533TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-29 00:00:00 092018000062
Lookate Hathaiwan UDOM000048744 Kerry 2561-09-29 00:00:00 092018000064
จุวัยนีย์ ปานคู EV136611024TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-28 00:00:00 092018000063
ศิริลักษ์ กล่อมเกลา EV136607268TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-25 00:00:00 092018000057
ภารดัย สิงห์ใจ EV136607254TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-25 00:00:00 092018000051
น้ำผึ้ง วงศ์ดวงแก้ว EV136607245TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-25 00:00:00 092018000052
ศราวดี บุญแฝง EV136607237TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-25 00:00:00 092018000049
สงวน ขัตตินานนท์ EV136607223TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-25 00:00:00 092018000059
จิรชยา แก้วราเขียว EV136607210TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-25 00:00:00 092018000056
Sasirasa Tanglimsmarnsuk UDOM000044499 Kerry-ems 2561-09-24 00:00:00 092018000054
จุฑารัตน์ เหล็กกล้า EV853701381TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-22 00:00:00 092018000047
วาสนา เสือสอาด EV853701378TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-22 00:00:00 092018000045
กุ๊ก จัง ED554423598TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-21 00:00:00 092018000043
Kanaporn Inpan ED554407581TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-20 00:00:00 092018000042
หทัย​นุช นาจาน ED554407604TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-20 00:00:00 092018000040
นางสาววันทนีย์ บุคำ ED554407595TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-20 00:00:00 092018000041
คุณนิธิยา เลาหชัยนันท์ ED553743295TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-18 00:00:00 092018000037
ชนัญน์ทิพย์ ลี้ทักษ์พิมาย BANA000706501 Kerry-ems 2561-09-18 00:00:00 092018000035
วรภัทร เมธาพิสิฐ BANA000706499 Kerry-ems 2561-09-18 00:00:00 092018000038
ธนิตา ศิริรัตน์ UDOM180903008 Kerry-ems 2561-09-17 15:08:00 092018000036
กรรณิการ์ แซ่ลิ้ม ED553731178TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2561-09-15 00:00:00 092018000031
ชื่อลูกค้า : มนัสสมิธ คล้อยเอี่ยม
Tracking number : EV136395912TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000019
ชื่อลูกค้า : บริษัท ไอเซน ฟาร์มา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Tracking number : EV136395926TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000037
ชื่อลูกค้า : ร้านโฟร์โฟน p'วิ
Tracking number : EV136393806TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000026
ชื่อลูกค้า : ศิริลักษณ์ บูรณะวงศ์ตระกูล
Tracking number : EV136393783TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000032
ชื่อลูกค้า : ธิดา ปิยะวัฒนาถาวร
Tracking number : EV136393797TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000029
ชื่อลูกค้า : ปิยวรรณ จารุพรล้ำเลิศ
Tracking number : EV136393766TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000033
ชื่อลูกค้า : Suthisa Siin
Tracking number : BANA000726533
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000025
ชื่อลูกค้า : ธิดารัตน์ เฉลิมพจน์
Tracking number : BANA000724570
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000023
ชื่อลูกค้า : เกวินทร์ แตงเติมผล
Tracking number : EV136625859TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000022
ชื่อลูกค้า : Tcd Yolp
Tracking number : EV136625845TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000018
ชื่อลูกค้า : นส.สุดาวดี พรหมดวงดี
Tracking number : UDOM000056640
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000024
ชื่อลูกค้า : chanantip virachsilp
Tracking number : ED572362745TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000013
ชื่อลูกค้า : พิมพร วงศ์หอม
Tracking number : ED572362759TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000015
ชื่อลูกค้า : ปาริชาติ แสนว่าง
Tracking number : BANA000722063
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000011
ชื่อลูกค้า : จุวัยนีย์ ปานคู
Tracking number : BANA000722062
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000007
ชื่อลูกค้า : บุญยพจน์ อังสุรัตน์โกมล
Tracking number : EV136451194TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000010
ชื่อลูกค้า : บุญยพจน์ อังสุรัตน์โกมล
Tracking number : EV136451194TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000010
ชื่อลูกค้า : ยินดี กี่กิจสุขสกุล
Tracking number : ED564377495TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000009
ชื่อลูกค้า : Lalata Wattana
Tracking number : EV136383667TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000008
ชื่อลูกค้า : หทัยทิพย์ เดชติศักดิ์
Tracking number : BANA000718249
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000006
ชื่อลูกค้า : วริศร์ โภคสมบัติ
Tracking number : ED564364245TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000004
ชื่อลูกค้า : อรพรรณ ชัยเสรี
Tracking number : ED564364231TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000005
ชื่อลูกค้า : อีพีสเตชั่นเนอรี่ .
Tracking number : EV136719998TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000001
ชื่อลูกค้า : วันทนีย์ ธรรมาทิตยาสกุล
Tracking number : EV136719984TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000002
ชื่อลูกค้า : วิมลมาศ นาครักษ์
Tracking number : EV136719975TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000003
ชื่อลูกค้า : Nam Waan
Tracking number : EV136442277TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000068
ชื่อลูกค้า : จินดา ทรกลิ่น
Tracking number : EV136442285TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-10-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000067
ชื่อลูกค้า : น้ำฝน นามบุญ
Tracking number : EV136376520TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000053
ชื่อลูกค้า : ณัชนิชา สว่างเนตร
Tracking number : EV136376516TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000065
ชื่อลูกค้า : Chalalai Agjit
Tracking number : EV136376533TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000062
ชื่อลูกค้า : Lookate Hathaiwan
Tracking number : UDOM000048744
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000064
ชื่อลูกค้า : จุวัยนีย์ ปานคู
Tracking number : EV136611024TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000063
ชื่อลูกค้า : ศิริลักษ์ กล่อมเกลา
Tracking number : EV136607268TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000057
ชื่อลูกค้า : ภารดัย สิงห์ใจ
Tracking number : EV136607254TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000051
ชื่อลูกค้า : น้ำผึ้ง วงศ์ดวงแก้ว
Tracking number : EV136607245TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000052
ชื่อลูกค้า : ศราวดี บุญแฝง
Tracking number : EV136607237TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000049
ชื่อลูกค้า : สงวน ขัตตินานนท์
Tracking number : EV136607223TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000059
ชื่อลูกค้า : จิรชยา แก้วราเขียว
Tracking number : EV136607210TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000056
ชื่อลูกค้า : Sasirasa Tanglimsmarnsuk
Tracking number : UDOM000044499
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-24 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000054
ชื่อลูกค้า : จุฑารัตน์ เหล็กกล้า
Tracking number : EV853701381TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000047
ชื่อลูกค้า : วาสนา เสือสอาด
Tracking number : EV853701378TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000045
ชื่อลูกค้า : กุ๊ก จัง
Tracking number : ED554423598TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000043
ชื่อลูกค้า : Kanaporn Inpan
Tracking number : ED554407581TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-20 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000042
ชื่อลูกค้า : หทัย​นุช นาจาน
Tracking number : ED554407604TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-20 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000040
ชื่อลูกค้า : นางสาววันทนีย์ บุคำ
Tracking number : ED554407595TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-20 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000041
ชื่อลูกค้า : คุณนิธิยา เลาหชัยนันท์
Tracking number : ED553743295TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000037
ชื่อลูกค้า : ชนัญน์ทิพย์ ลี้ทักษ์พิมาย
Tracking number : BANA000706501
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000035
ชื่อลูกค้า : วรภัทร เมธาพิสิฐ
Tracking number : BANA000706499
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000038
ชื่อลูกค้า : ธนิตา ศิริรัตน์
Tracking number : UDOM180903008
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-17 15:08:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000036
ชื่อลูกค้า : กรรณิการ์ แซ่ลิ้ม
Tracking number : ED553731178TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-09-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000031