ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด ED041730260TH ไปรษณีย์ไทย May 27, 2563 00:00 052020000051
อรทัย แย้มสำราญ EI938478381TH ไปรษณีย์ไทย May 08, 2563 00:00 052020000013
ธีรเดช สัตมัน EI938478378TH ไปรษณีย์ไทย May 08, 2563 00:00 052020000012
ฮิโตมิ ยาโนะ EI938478364TH ไปรษณีย์ไทย May 08, 2563 00:00 052020000011
ดวงใจ นิ่มวัฒนกุล EI827875194TH ไปรษณีย์ไทย Apr 20, 2563 00:00 042020000033
มิ่งเพียงออ พิณพาทย์ EI827875185TH ไปรษณีย์ไทย Apr 20, 2563 00:00 042020000032
Arjaree UDOM000404128 Kerry Apr 20, 2563 00:00 042020000031
ณัฐพล คำหวาน UDOM000403491 Kerry Apr 17, 2563 00:00 032020000017
นารถลดา โยธารักษ์ UDOM000403078 Kerry Apr 17, 2563 00:00 042020000027
เจษฎ์สุดา ว่องวุฒิธนากุล UDOM000402625 Kerry Apr 16, 2563 00:00 042020000025
นส.วรวรรณ สายสุข EI827838568TH ไปรษณีย์ไทย Apr 16, 2563 00:00 042020000024
ณัฐธยาน์​ คงกะพันธ์ EI827838554TH ไปรษณีย์ไทย Apr 16, 2563 00:00 042020000023
บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด UDOM000400956 Kerry Apr 13, 2563 00:00 042020000020
กาญจนา จารุพิมล EI827807486TH ไปรษณีย์ไทย Apr 10, 2563 00:00 042020000018
สุชาดา​ รังสิมาพรนุกูล EI827840439TH ไปรษณีย์ไทย Apr 09, 2563 00:00 042020000017
กัณฑกะ แสนเมือง EI827840425TH ไปรษณีย์ไทย Apr 09, 2563 00:00 042020000016
นิเทศ ยืนยงกุล UDOM0003988565 Kerry Apr 08, 2563 00:00 042020000015
งามจิตต์ ป้องนางไชย EI827817979TH ไปรษณีย์ไทย Apr 08, 2563 00:00 042020000014
ปิยานุช กิ่งวิชัย EI746397287TH ไปรษณีย์ไทย Apr 07, 2563 00:00 042020000009
นาย อภิวุฒิ นะวาระ UDOM000397946 Kerry Apr 07, 2563 00:00 042020000011
สุพรรษา EI827816077TH ไปรษณีย์ไทย Apr 07, 2563 00:00 042020000010
บุญรัตน์ จันทร์แสง EI827802033TH ไปรษณีย์ไทย Apr 03, 2563 00:00 042020000003
ลลิตา กิ่งจันทร์แก้ว EI827802020TH ไปรษณีย์ไทย Apr 03, 2563 00:00 042020000005
นิภา ศรีวณิชชากร EI827811790TH ไปรษณีย์ไทย Apr 02, 2563 00:00 042020000001
กัณฑกะ แสนเมือง EI827811786TH ไปรษณีย์ไทย Apr 02, 2563 00:00 042020000002
สุรัตนา EI746368983TH ไปรษณีย์ไทย Apr 01, 2563 00:00 032020000044
ยงยุทธ์ บุบผามาลา EI746393002TH ไปรษณีย์ไทย Mar 31, 2563 00:00 032020000041
ศิรินทร์ EI746392996TH ไปรษณีย์ไทย Mar 31, 2563 00:00 032020000043
ทวีโชค สิงห์ศรี EI746392982TH ไปรษณีย์ไทย Mar 31, 2563 00:00 032020000042
ธันยยศ เผือกพิพัฒน์ EI746392979TH ไปรษณีย์ไทย Mar 31, 2563 00:00 032020000037
ชนัญญา บุญเลี้ยง EI746381066TH ไปรษณีย์ไทย Mar 28, 2563 00:00 032020000040
แบร์รอน EI746381052TH ไปรษณีย์ไทย Mar 28, 2563 00:00 032020000038
บัลลพ หาญทองคำ EI746364690TH ไปรษณีย์ไทย Mar 27, 2563 00:00 032020000036
Rattanasak Thimkrap EI788853950TH ไปรษณีย์ไทย Mar 26, 2563 00:00 032020000035
ประภาพรรณ สุขดี EI746360313TH ไปรษณีย์ไทย Mar 24, 2563 00:00 032020000034
Salisa Mungmee EI746360300TH ไปรษณีย์ไทย Mar 24, 2563 00:00 032020000033
วานิช ใจแสน UDOM000387445 Kerry Mar 24, 2563 00:00 032020000032
ณัฐภูมิ ผิวอ่อน EI746335526TH ไปรษณีย์ไทย Mar 20, 2563 00:00 032020000031
นเรศ สังคะโชติวงษ์ UDOM000384727 Kerry Mar 19, 2563 00:00 032020000030
Phra Rahula EI762452676TH ไปรษณีย์ไทย Mar 18, 2563 00:00 032020000016
อุบลวรรณ ประวัติเลิศอุดม EI762452662TH ไปรษณีย์ไทย Mar 18, 2563 00:00 032020000021
พระมหา​ พรสวรรค์ EI762452659TH ไปรษณีย์ไทย Mar 18, 2563 00:00 032020000025
เอเอส เทคโนโลยี UDOM000384127 Kerry Mar 18, 2563 00:00 032020000023
บริษัท จี22 วิศวกร และ สถาปนิก จำกัด EI746324024TH ไปรษณีย์ไทย Mar 17, 2563 00:00 032020000022
นายเล่าจู วิสุทธิ์เสรีวัง UDOM000382198 Kerry Mar 14, 2563 00:00 032020000019
ธัญญา ปัดชาเขียว UDOM000382196 Kerry Mar 14, 2563 00:00 032020000020
พิมพร วงศ์หอม UDOM000381669 Kerry Mar 13, 2563 00:00 032020000001
นฤมล ดีโก๋ EI734818345TH ไปรษณีย์ไทย Mar 12, 2563 00:00 032020000015
ยงยุทธ์ บุบผามาลา EI746318647TH ไปรษณีย์ไทย Mar 10, 2563 00:00 032020000011
สุพัฒน์ คำก๋อง EI746318633TH ไปรษณีย์ไทย Mar 10, 2563 00:00 032020000013
ชื่อลูกค้า : บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด
Tracking number : ED041730260TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000051
ชื่อลูกค้า : อรทัย แย้มสำราญ
Tracking number : EI938478381TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000013
ชื่อลูกค้า : ธีรเดช สัตมัน
Tracking number : EI938478378TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000012
ชื่อลูกค้า : ฮิโตมิ ยาโนะ
Tracking number : EI938478364TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000011
ชื่อลูกค้า : ดวงใจ นิ่มวัฒนกุล
Tracking number : EI827875194TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000033
ชื่อลูกค้า : มิ่งเพียงออ พิณพาทย์
Tracking number : EI827875185TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000032
ชื่อลูกค้า : Arjaree
Tracking number : UDOM000404128
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000031
ชื่อลูกค้า : ณัฐพล คำหวาน
Tracking number : UDOM000403491
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000017
ชื่อลูกค้า : นารถลดา โยธารักษ์
Tracking number : UDOM000403078
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000027
ชื่อลูกค้า : เจษฎ์สุดา ว่องวุฒิธนากุล
Tracking number : UDOM000402625
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 16, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000025
ชื่อลูกค้า : นส.วรวรรณ สายสุข
Tracking number : EI827838568TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 16, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000024
ชื่อลูกค้า : ณัฐธยาน์​ คงกะพันธ์
Tracking number : EI827838554TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 16, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000023
ชื่อลูกค้า : บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
Tracking number : UDOM000400956
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 13, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000020
ชื่อลูกค้า : กาญจนา จารุพิมล
Tracking number : EI827807486TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000018
ชื่อลูกค้า : สุชาดา​ รังสิมาพรนุกูล
Tracking number : EI827840439TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000017
ชื่อลูกค้า : กัณฑกะ แสนเมือง
Tracking number : EI827840425TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000016
ชื่อลูกค้า : นิเทศ ยืนยงกุล
Tracking number : UDOM0003988565
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000015
ชื่อลูกค้า : งามจิตต์ ป้องนางไชย
Tracking number : EI827817979TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000014
ชื่อลูกค้า : ปิยานุช กิ่งวิชัย
Tracking number : EI746397287TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000009
ชื่อลูกค้า : นาย อภิวุฒิ นะวาระ
Tracking number : UDOM000397946
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000011
ชื่อลูกค้า : สุพรรษา
Tracking number : EI827816077TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000010
ชื่อลูกค้า : บุญรัตน์ จันทร์แสง
Tracking number : EI827802033TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000003
ชื่อลูกค้า : ลลิตา กิ่งจันทร์แก้ว
Tracking number : EI827802020TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000005
ชื่อลูกค้า : นิภา ศรีวณิชชากร
Tracking number : EI827811790TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : กัณฑกะ แสนเมือง
Tracking number : EI827811786TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : สุรัตนา
Tracking number : EI746368983TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000044
ชื่อลูกค้า : ยงยุทธ์ บุบผามาลา
Tracking number : EI746393002TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000041
ชื่อลูกค้า : ศิรินทร์
Tracking number : EI746392996TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000043
ชื่อลูกค้า : ทวีโชค สิงห์ศรี
Tracking number : EI746392982TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000042
ชื่อลูกค้า : ธันยยศ เผือกพิพัฒน์
Tracking number : EI746392979TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000037
ชื่อลูกค้า : ชนัญญา บุญเลี้ยง
Tracking number : EI746381066TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 28, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000040
ชื่อลูกค้า : แบร์รอน
Tracking number : EI746381052TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 28, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000038
ชื่อลูกค้า : บัลลพ หาญทองคำ
Tracking number : EI746364690TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000036
ชื่อลูกค้า : Rattanasak Thimkrap
Tracking number : EI788853950TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000035
ชื่อลูกค้า : ประภาพรรณ สุขดี
Tracking number : EI746360313TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000034
ชื่อลูกค้า : Salisa Mungmee
Tracking number : EI746360300TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000033
ชื่อลูกค้า : วานิช ใจแสน
Tracking number : UDOM000387445
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000032
ชื่อลูกค้า : ณัฐภูมิ ผิวอ่อน
Tracking number : EI746335526TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000031
ชื่อลูกค้า : นเรศ สังคะโชติวงษ์
Tracking number : UDOM000384727
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000030
ชื่อลูกค้า : Phra Rahula
Tracking number : EI762452676TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000016
ชื่อลูกค้า : อุบลวรรณ ประวัติเลิศอุดม
Tracking number : EI762452662TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000021
ชื่อลูกค้า : พระมหา​ พรสวรรค์
Tracking number : EI762452659TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000025
ชื่อลูกค้า : เอเอส เทคโนโลยี
Tracking number : UDOM000384127
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000023
ชื่อลูกค้า : บริษัท จี22 วิศวกร และ สถาปนิก จำกัด
Tracking number : EI746324024TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 17, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000022
ชื่อลูกค้า : นายเล่าจู วิสุทธิ์เสรีวัง
Tracking number : UDOM000382198
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000019
ชื่อลูกค้า : ธัญญา ปัดชาเขียว
Tracking number : UDOM000382196
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000020
ชื่อลูกค้า : พิมพร วงศ์หอม
Tracking number : UDOM000381669
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : นฤมล ดีโก๋
Tracking number : EI734818345TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 12, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000015
ชื่อลูกค้า : ยงยุทธ์ บุบผามาลา
Tracking number : EI746318647TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 10, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000011
ชื่อลูกค้า : สุพัฒน์ คำก๋อง
Tracking number : EI746318633TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 10, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000013