ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
Kiattisak Maliwan UDOM000302811 Kerry Oct 19, 2562 102019000023
พรพิมล คงกะพันธ์ EI265459079TH ไปรษณีย์ไทย Oct 17, 2562 102019000022
บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาจำกัด สาขา0001 5/1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tax id 0305535001462 UDOM000301075 Kerry Oct 16, 2562 102019000021
ธนภรณ์ วจีสัตย์ EI265457988TH ไปรษณีย์ไทย Oct 16, 2562 102019000020
พรไพลิน สุวรรณวงศ์ EI265457974TH ไปรษณีย์ไทย Oct 16, 2562 102019000019
จุฑามาศ รัตนา EI265458008TH ไปรษณีย์ไทย Oct 16, 2562 102019000018
วิจิตรา กาญจนมณี EI265457991TH ไปรษณีย์ไทย Oct 16, 2562 102019000017
Warocha K. EI265439255TH ไปรษณีย์ไทย Oct 15, 2562 102019000016
ร้านถ่ายเอกสารรุ่งนภาก๊อปปี้ (คณะสัตวแพทย์) UDOM000297933 Kerry Oct 10, 2562 102019000011
Arjaree EI265436930TH ไปรษณีย์ไทย Oct 10, 2562 102019000010
วนิดา รุจิชัยวิสิฐ EI265452376TH ไปรษณีย์ไทย Oct 09, 2562 102019000009
Maichuporn Arjarayutt EI265443391TH ไปรษณีย์ไทย Oct 08, 2562 102019000006
กิตติศักดิ์ EI265443388TH ไปรษณีย์ไทย Oct 08, 2562 102019000008
ปัญจมาพร เครื่องพาที EI265443374TH ไปรษณีย์ไทย Oct 08, 2562 102019000007
พีรพล ชวลิตสกุลเดช EI265441682TH ไปรษณีย์ไทย Oct 07, 2562 102019000005
ยุพา อารีการ EI299226657TH ไปรษณีย์ไทย Oct 05, 2562 102019000004
น.ส.นารีมาลย์ มะดิง EI299226665TH ไปรษณีย์ไทย Oct 05, 2562 102019000003
วิลัยพร สองเมือง EI265415197TH ไปรษณีย์ไทย Oct 04, 2562 092019000047
นางสาวสุพัตรา โปทอง EI184197007TH ไปรษณีย์ไทย Oct 01, 2562 092019000045
ภควดี ตรีนัย EI184178728TH ไปรษณีย์ไทย Sep 27, 2562 092019000040
พรทิพย์ภา สร้อยพรม EI184178714TH ไปรษณีย์ไทย Sep 27, 2562 092019000042
อีพีสเตชั่นเนอรี่ UDOM000290059 Kerry Sep 27, 2562 092019000038
บริษัท ซูซูโย (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ UDOM000289353 Kerry Sep 26, 2562 092019000016
ชุลีรัตน์ พัชรินทรารัตน์ EI184170004TH ไปรษณีย์ไทย Sep 26, 2562 092019000037
มณีรัตน์ เต็มทับ EI312449245TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 12, 2019 102019000012
ก้อย EI312449259TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 12, 2019 102019000014
นรภัทร วรกิจรุ่งโรจน์ EI265415166TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 05, 2019 092019000041
นางสาวยุภาพร วอนรัมย์ EI265415149TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 05, 2019 092019000046
อุไรวรรณ จันทรชิต EI265415183TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 04, 2019 102019000002
น.ส. ณัฐกมล คงธาดา EI265415170TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 04, 2019 102019000001
รัฐ กาลัญญูวงศ์ ED837773040TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2019 092019000043
รัตนาภรณ์ ศิวะวิชชกิจ EI152232802TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 24, 2019 082019000037
Branson E. Robinson EI062492438TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 22, 2019 082019000033
กนกวรรณ ฉัตรแสงโชติไกร EI062447266TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000021
Nu ann Sukanya EI062447252TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000015
นางสาวธาดารัตน์ สุขเล่ห์ EI062447249TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000010
Nutruja Penpu EI062447235TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000019
พชท ณัชชา กอบกาญจนสินธุ์ EI062447221TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000023
พิมพร วงศ์หอม EI062447218TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000018
รุ่งโรจน์. สัจจะไพบูลย์กิจ EI062447204TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000016
รุ่นภา คงทอง EI062447195TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000006
อัญชลี บากบั่น ED928598019TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2019 072019000047
ร้านเอ-วัน พลัส EI063254315TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 29, 2019 072019000042
Niramol Sangkarat EI063254324TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 27, 2019 072019000041
ชนัญญา ถนัดค้า EI062420011TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 26, 2019 072019000039
อมรเทพ วงษ์อินทร์ UDOM0002511018 Kerry-ems Jul 25, 2019 072019000034
ปดิวดา อินทรีย์ ED928593776TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 25, 2019 072019000035
ชมัยภรณ์ จามิตร ED928593762TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 25, 2019 072019000031
สุดาวดี สิงห์ป้อง ED928593759TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 25, 2019 072019000036
Chanjira UDOM000243246 Kerry-ems Jul 11, 2019 072019000011
ชื่อลูกค้า : Kiattisak Maliwan
Tracking number : UDOM000302811
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000023
ชื่อลูกค้า : พรพิมล คงกะพันธ์
Tracking number : EI265459079TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000022
ชื่อลูกค้า : บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาจำกัด สาขา0001 5/1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tax id 0305535001462
Tracking number : UDOM000301075
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000021
ชื่อลูกค้า : ธนภรณ์ วจีสัตย์
Tracking number : EI265457988TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000020
ชื่อลูกค้า : พรไพลิน สุวรรณวงศ์
Tracking number : EI265457974TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000019
ชื่อลูกค้า : จุฑามาศ รัตนา
Tracking number : EI265458008TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000018
ชื่อลูกค้า : วิจิตรา กาญจนมณี
Tracking number : EI265457991TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000017
ชื่อลูกค้า : Warocha K.
Tracking number : EI265439255TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000016
ชื่อลูกค้า : ร้านถ่ายเอกสารรุ่งนภาก๊อปปี้ (คณะสัตวแพทย์)
Tracking number : UDOM000297933
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000011
ชื่อลูกค้า : Arjaree
Tracking number : EI265436930TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000010
ชื่อลูกค้า : วนิดา รุจิชัยวิสิฐ
Tracking number : EI265452376TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000009
ชื่อลูกค้า : Maichuporn Arjarayutt
Tracking number : EI265443391TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000006
ชื่อลูกค้า : กิตติศักดิ์
Tracking number : EI265443388TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000008
ชื่อลูกค้า : ปัญจมาพร เครื่องพาที
Tracking number : EI265443374TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000007
ชื่อลูกค้า : พีรพล ชวลิตสกุลเดช
Tracking number : EI265441682TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000005
ชื่อลูกค้า : ยุพา อารีการ
Tracking number : EI299226657TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : น.ส.นารีมาลย์ มะดิง
Tracking number : EI299226665TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000003
ชื่อลูกค้า : วิลัยพร สองเมือง
Tracking number : EI265415197TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 04, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000047
ชื่อลูกค้า : นางสาวสุพัตรา โปทอง
Tracking number : EI184197007TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000045
ชื่อลูกค้า : ภควดี ตรีนัย
Tracking number : EI184178728TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 27, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000040
ชื่อลูกค้า : พรทิพย์ภา สร้อยพรม
Tracking number : EI184178714TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 27, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000042
ชื่อลูกค้า : อีพีสเตชั่นเนอรี่
Tracking number : UDOM000290059
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 27, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000038
ชื่อลูกค้า : บริษัท ซูซูโย (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
Tracking number : UDOM000289353
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000016
ชื่อลูกค้า : ชุลีรัตน์ พัชรินทรารัตน์
Tracking number : EI184170004TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000037
ชื่อลูกค้า : มณีรัตน์ เต็มทับ
Tracking number : EI312449245TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000012
ชื่อลูกค้า : ก้อย
Tracking number : EI312449259TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000014
ชื่อลูกค้า : นรภัทร วรกิจรุ่งโรจน์
Tracking number : EI265415166TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000041
ชื่อลูกค้า : นางสาวยุภาพร วอนรัมย์
Tracking number : EI265415149TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000046
ชื่อลูกค้า : อุไรวรรณ จันทรชิต
Tracking number : EI265415183TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000002
ชื่อลูกค้า : น.ส. ณัฐกมล คงธาดา
Tracking number : EI265415170TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000001
ชื่อลูกค้า : รัฐ กาลัญญูวงศ์
Tracking number : ED837773040TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000043
ชื่อลูกค้า : รัตนาภรณ์ ศิวะวิชชกิจ
Tracking number : EI152232802TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000037
ชื่อลูกค้า : Branson E. Robinson
Tracking number : EI062492438TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000033
ชื่อลูกค้า : กนกวรรณ ฉัตรแสงโชติไกร
Tracking number : EI062447266TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000021
ชื่อลูกค้า : Nu ann Sukanya
Tracking number : EI062447252TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000015
ชื่อลูกค้า : นางสาวธาดารัตน์ สุขเล่ห์
Tracking number : EI062447249TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000010
ชื่อลูกค้า : Nutruja Penpu
Tracking number : EI062447235TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000019
ชื่อลูกค้า : พชท ณัชชา กอบกาญจนสินธุ์
Tracking number : EI062447221TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000023
ชื่อลูกค้า : พิมพร วงศ์หอม
Tracking number : EI062447218TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000018
ชื่อลูกค้า : รุ่งโรจน์. สัจจะไพบูลย์กิจ
Tracking number : EI062447204TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000016
ชื่อลูกค้า : รุ่นภา คงทอง
Tracking number : EI062447195TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000006
ชื่อลูกค้า : อัญชลี บากบั่น
Tracking number : ED928598019TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000047
ชื่อลูกค้า : ร้านเอ-วัน พลัส
Tracking number : EI063254315TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000042
ชื่อลูกค้า : Niramol Sangkarat
Tracking number : EI063254324TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000041
ชื่อลูกค้า : ชนัญญา ถนัดค้า
Tracking number : EI062420011TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000039
ชื่อลูกค้า : อมรเทพ วงษ์อินทร์
Tracking number : UDOM0002511018
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000034
ชื่อลูกค้า : ปดิวดา อินทรีย์
Tracking number : ED928593776TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000035
ชื่อลูกค้า : ชมัยภรณ์ จามิตร
Tracking number : ED928593762TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000031
ชื่อลูกค้า : สุดาวดี สิงห์ป้อง
Tracking number : ED928593759TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000036
ชื่อลูกค้า : Chanjira
Tracking number : UDOM000243246
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000011