ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
บัลลพ หาญทองคำ EI746364690TH ไปรษณีย์ไทย Mar 27, 2563 00:00 032020000036
Rattanasak Thimkrap EI788853950TH ไปรษณีย์ไทย Mar 26, 2563 00:00 032020000035
ประภาพรรณ สุขดี EI746360313TH ไปรษณีย์ไทย Mar 24, 2563 00:00 032020000034
Salisa Mungmee EI746360300TH ไปรษณีย์ไทย Mar 24, 2563 00:00 032020000033
วานิช ใจแสน UDOM000387445 Kerry Mar 24, 2563 00:00 032020000032
ณัฐภูมิ ผิวอ่อน EI746335526TH ไปรษณีย์ไทย Mar 20, 2563 00:00 032020000031
นเรศ สังคะโชติวงษ์ UDOM000384727 Kerry Mar 19, 2563 00:00 032020000030
Phra Rahula EI762452676TH ไปรษณีย์ไทย Mar 18, 2563 00:00 032020000016
อุบลวรรณ ประวัติเลิศอุดม EI762452662TH ไปรษณีย์ไทย Mar 18, 2563 00:00 032020000021
พระมหา​ พรสวรรค์ EI762452659TH ไปรษณีย์ไทย Mar 18, 2563 00:00 032020000025
เอเอส เทคโนโลยี UDOM000384127 Kerry Mar 18, 2563 00:00 032020000023
บริษัท จี22 วิศวกร และ สถาปนิก จำกัด EI746324024TH ไปรษณีย์ไทย Mar 17, 2563 00:00 032020000022
นายเล่าจู วิสุทธิ์เสรีวัง UDOM000382198 Kerry Mar 14, 2563 00:00 032020000019
ธัญญา ปัดชาเขียว UDOM000382196 Kerry Mar 14, 2563 00:00 032020000020
พิมพร วงศ์หอม UDOM000381669 Kerry Mar 13, 2563 00:00 032020000001
นฤมล ดีโก๋ EI734818345TH ไปรษณีย์ไทย Mar 12, 2563 00:00 032020000015
ยงยุทธ์ บุบผามาลา EI746318647TH ไปรษณีย์ไทย Mar 10, 2563 00:00 032020000011
สุพัฒน์ คำก๋อง EI746318633TH ไปรษณีย์ไทย Mar 10, 2563 00:00 032020000013
นายธนกฤต EI746318620TH ไปรษณีย์ไทย Mar 10, 2563 00:00 032020000012
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.พี.สเตชั่นเนอรี่ (สำนักงานใหญ่) UDOM000379711 Kerry Mar 10, 2563 00:00 032020000010
บริษัท อาร์ทมาร์ติน (ประเทศไทย) จำกัด EI746317686TH ไปรษณีย์ไทย Mar 09, 2563 00:00 032020000003
ธนาศักดิ์ มะโนหาญ EI746317672TH ไปรษณีย์ไทย Mar 09, 2563 00:00 032020000009
เกตุวรี คงแสงชู UDOM000375960 Kerry Mar 03, 2563 00:00 032020000002
นายกิตติพงษ์ เจริญไทย EI698735985TH ไปรษณีย์ไทย Feb 28, 2563 00:00 022020000043
ประภาพรรณ สุขดี UDOM000374208 Kerry Feb 28, 2563 00:00 022020000038
นางสาวอารี สุทธิดี UDOM000316104 Kerry Nov 11, 2562 112019000013
อมรเทพ วงษ์อินทร์ UDOM000315714 Kerry Nov 09, 2562 112019000011
สุลัยยา EI380847524TH ไปรษณีย์ไทย Nov 09, 2562 112019000010
ชไมพร EI380847507TH ไปรษณีย์ไทย Nov 09, 2562 112019000012
วิฑูรย์ สินธนาวีวงศ์ UDOM000315062 Kerry Nov 08, 2562 112019000007
วิลวรรณ EI380807423TH ไปรษณีย์ไทย Nov 08, 2562 112019000009
ชมัญพร อินทร์ทอง EI380807410TH ไปรษณีย์ไทย Nov 08, 2562 112019000008
ปวันรัตน์ EI380844491TH ไปรษณีย์ไทย Nov 06, 2562 102019000031
ติ๋ม สุยพงษ์พันธ์ EI380844488TH ไปรษณีย์ไทย Nov 06, 2562 112019000005
Arjaree UDOM000312549 Kerry Nov 05, 2562 112019000004
ชลสรัยย์ ศรีสุนทรมาศ EI380802275TH ไปรษณีย์ไทย Nov 02, 2562 112019000002
หจก.อี.พี.สเตชั่นเนอรี่ UDOM000311160 Kerry Nov 02, 2562 102019000048
อัจฉราพร ยารังษี EI380801425TH ไปรษณีย์ไทย Nov 01, 2562 102019000035
โฉมศรี อริยะบุญศิริ EI380801417TH ไปรษณีย์ไทย Nov 01, 2562 102019000046
บริษัท อีสมายล์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท อีสมายล์ เทรดดิ้ง จำกัด UDOM000309658 Kerry Oct 31, 2562 102019000043
นางสาวพิมพ์ชนก สุรารักษ์ EI380800840TH ไปรษณีย์ไทย Oct 31, 2562 102019000042
สิทธิพร เตี้ยมานะ EI265489433TH ไปรษณีย์ไทย Oct 30, 2562 102019000041
ยงยุทธ์ บุบผามาลา EI265489420TH ไปรษณีย์ไทย Oct 30, 2562 102019000040
สศิกร กอวิวัฒนาการ EI265491984TH ไปรษณีย์ไทย Oct 22, 2562 102019000027
วีระพล เมฆานุสรณ์ EI265491953TH ไปรษณีย์ไทย Oct 22, 2562 102019000028
ปิยะพงศ์ ทองฤทธิ์ EI265491940TH ไปรษณีย์ไทย Oct 22, 2562 102019000029
Kiattisak Maliwan UDOM000302811 Kerry Oct 19, 2562 102019000023
พรพิมล คงกะพันธ์ EI265459079TH ไปรษณีย์ไทย Oct 17, 2562 102019000022
บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาจำกัด สาขา0001 5/1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tax id 0305535001462 UDOM000301075 Kerry Oct 16, 2562 102019000021
ธนภรณ์ วจีสัตย์ EI265457988TH ไปรษณีย์ไทย Oct 16, 2562 102019000020
ชื่อลูกค้า : บัลลพ หาญทองคำ
Tracking number : EI746364690TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000036
ชื่อลูกค้า : Rattanasak Thimkrap
Tracking number : EI788853950TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000035
ชื่อลูกค้า : ประภาพรรณ สุขดี
Tracking number : EI746360313TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000034
ชื่อลูกค้า : Salisa Mungmee
Tracking number : EI746360300TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000033
ชื่อลูกค้า : วานิช ใจแสน
Tracking number : UDOM000387445
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000032
ชื่อลูกค้า : ณัฐภูมิ ผิวอ่อน
Tracking number : EI746335526TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000031
ชื่อลูกค้า : นเรศ สังคะโชติวงษ์
Tracking number : UDOM000384727
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000030
ชื่อลูกค้า : Phra Rahula
Tracking number : EI762452676TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000016
ชื่อลูกค้า : อุบลวรรณ ประวัติเลิศอุดม
Tracking number : EI762452662TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000021
ชื่อลูกค้า : พระมหา​ พรสวรรค์
Tracking number : EI762452659TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000025
ชื่อลูกค้า : เอเอส เทคโนโลยี
Tracking number : UDOM000384127
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000023
ชื่อลูกค้า : บริษัท จี22 วิศวกร และ สถาปนิก จำกัด
Tracking number : EI746324024TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 17, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000022
ชื่อลูกค้า : นายเล่าจู วิสุทธิ์เสรีวัง
Tracking number : UDOM000382198
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000019
ชื่อลูกค้า : ธัญญา ปัดชาเขียว
Tracking number : UDOM000382196
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000020
ชื่อลูกค้า : พิมพร วงศ์หอม
Tracking number : UDOM000381669
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : นฤมล ดีโก๋
Tracking number : EI734818345TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 12, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000015
ชื่อลูกค้า : ยงยุทธ์ บุบผามาลา
Tracking number : EI746318647TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 10, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000011
ชื่อลูกค้า : สุพัฒน์ คำก๋อง
Tracking number : EI746318633TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 10, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000013
ชื่อลูกค้า : นายธนกฤต
Tracking number : EI746318620TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 10, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000012
ชื่อลูกค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.พี.สเตชั่นเนอรี่ (สำนักงานใหญ่)
Tracking number : UDOM000379711
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 10, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000010
ชื่อลูกค้า : บริษัท อาร์ทมาร์ติน (ประเทศไทย) จำกัด
Tracking number : EI746317686TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 09, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : ธนาศักดิ์ มะโนหาญ
Tracking number : EI746317672TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 09, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000009
ชื่อลูกค้า : เกตุวรี คงแสงชู
Tracking number : UDOM000375960
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 03, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : นายกิตติพงษ์ เจริญไทย
Tracking number : EI698735985TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000043
ชื่อลูกค้า : ประภาพรรณ สุขดี
Tracking number : UDOM000374208
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000038
ชื่อลูกค้า : นางสาวอารี สุทธิดี
Tracking number : UDOM000316104
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 11, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000013
ชื่อลูกค้า : อมรเทพ วงษ์อินทร์
Tracking number : UDOM000315714
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000011
ชื่อลูกค้า : สุลัยยา
Tracking number : EI380847524TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000010
ชื่อลูกค้า : ชไมพร
Tracking number : EI380847507TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000012
ชื่อลูกค้า : วิฑูรย์ สินธนาวีวงศ์
Tracking number : UDOM000315062
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 08, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000007
ชื่อลูกค้า : วิลวรรณ
Tracking number : EI380807423TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 08, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000009
ชื่อลูกค้า : ชมัญพร อินทร์ทอง
Tracking number : EI380807410TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 08, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000008
ชื่อลูกค้า : ปวันรัตน์
Tracking number : EI380844491TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 06, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000031
ชื่อลูกค้า : ติ๋ม สุยพงษ์พันธ์
Tracking number : EI380844488TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 06, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000005
ชื่อลูกค้า : Arjaree
Tracking number : UDOM000312549
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 05, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000004
ชื่อลูกค้า : ชลสรัยย์ ศรีสุนทรมาศ
Tracking number : EI380802275TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 02, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000002
ชื่อลูกค้า : หจก.อี.พี.สเตชั่นเนอรี่
Tracking number : UDOM000311160
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 02, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000048
ชื่อลูกค้า : อัจฉราพร ยารังษี
Tracking number : EI380801425TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 01, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000035
ชื่อลูกค้า : โฉมศรี อริยะบุญศิริ
Tracking number : EI380801417TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 01, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000046
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีสมายล์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท อีสมายล์ เทรดดิ้ง จำกัด
Tracking number : UDOM000309658
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 31, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000043
ชื่อลูกค้า : นางสาวพิมพ์ชนก สุรารักษ์
Tracking number : EI380800840TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 31, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000042
ชื่อลูกค้า : สิทธิพร เตี้ยมานะ
Tracking number : EI265489433TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000041
ชื่อลูกค้า : ยงยุทธ์ บุบผามาลา
Tracking number : EI265489420TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000040
ชื่อลูกค้า : สศิกร กอวิวัฒนาการ
Tracking number : EI265491984TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000027
ชื่อลูกค้า : วีระพล เมฆานุสรณ์
Tracking number : EI265491953TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000028
ชื่อลูกค้า : ปิยะพงศ์ ทองฤทธิ์
Tracking number : EI265491940TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000029
ชื่อลูกค้า : Kiattisak Maliwan
Tracking number : UDOM000302811
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000023
ชื่อลูกค้า : พรพิมล คงกะพันธ์
Tracking number : EI265459079TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000022
ชื่อลูกค้า : บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาจำกัด สาขา0001 5/1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tax id 0305535001462
Tracking number : UDOM000301075
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000021
ชื่อลูกค้า : ธนภรณ์ วจีสัตย์
Tracking number : EI265457988TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000020