ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
นางสาวอารี สุทธิดี UDOM000316104 Kerry Nov 11, 2562 112019000013
อมรเทพ วงษ์อินทร์ UDOM000315714 Kerry Nov 09, 2562 112019000011
สุลัยยา EI380847524TH ไปรษณีย์ไทย Nov 09, 2562 112019000010
ชไมพร EI380847507TH ไปรษณีย์ไทย Nov 09, 2562 112019000012
วิฑูรย์ สินธนาวีวงศ์ UDOM000315062 Kerry Nov 08, 2562 112019000007
วิลวรรณ EI380807423TH ไปรษณีย์ไทย Nov 08, 2562 112019000009
ชมัญพร อินทร์ทอง EI380807410TH ไปรษณีย์ไทย Nov 08, 2562 112019000008
ปวันรัตน์ EI380844491TH ไปรษณีย์ไทย Nov 06, 2562 102019000031
ติ๋ม สุยพงษ์พันธ์ EI380844488TH ไปรษณีย์ไทย Nov 06, 2562 112019000005
Arjaree UDOM000312549 Kerry Nov 05, 2562 112019000004
ชลสรัยย์ ศรีสุนทรมาศ EI380802275TH ไปรษณีย์ไทย Nov 02, 2562 112019000002
หจก.อี.พี.สเตชั่นเนอรี่ UDOM000311160 Kerry Nov 02, 2562 102019000048
อัจฉราพร ยารังษี EI380801425TH ไปรษณีย์ไทย Nov 01, 2562 102019000035
โฉมศรี อริยะบุญศิริ EI380801417TH ไปรษณีย์ไทย Nov 01, 2562 102019000046
บริษัท อีสมายล์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท อีสมายล์ เทรดดิ้ง จำกัด UDOM000309658 Kerry Oct 31, 2562 102019000043
นางสาวพิมพ์ชนก สุรารักษ์ EI380800840TH ไปรษณีย์ไทย Oct 31, 2562 102019000042
สิทธิพร เตี้ยมานะ EI265489433TH ไปรษณีย์ไทย Oct 30, 2562 102019000041
ยงยุทธ์ บุบผามาลา EI265489420TH ไปรษณีย์ไทย Oct 30, 2562 102019000040
สศิกร กอวิวัฒนาการ EI265491984TH ไปรษณีย์ไทย Oct 22, 2562 102019000027
วีระพล เมฆานุสรณ์ EI265491953TH ไปรษณีย์ไทย Oct 22, 2562 102019000028
ปิยะพงศ์ ทองฤทธิ์ EI265491940TH ไปรษณีย์ไทย Oct 22, 2562 102019000029
Kiattisak Maliwan UDOM000302811 Kerry Oct 19, 2562 102019000023
พรพิมล คงกะพันธ์ EI265459079TH ไปรษณีย์ไทย Oct 17, 2562 102019000022
บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาจำกัด สาขา0001 5/1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tax id 0305535001462 UDOM000301075 Kerry Oct 16, 2562 102019000021
ธนภรณ์ วจีสัตย์ EI265457988TH ไปรษณีย์ไทย Oct 16, 2562 102019000020
พรไพลิน สุวรรณวงศ์ EI265457974TH ไปรษณีย์ไทย Oct 16, 2562 102019000019
จุฑามาศ รัตนา EI265458008TH ไปรษณีย์ไทย Oct 16, 2562 102019000018
วิจิตรา กาญจนมณี EI265457991TH ไปรษณีย์ไทย Oct 16, 2562 102019000017
Warocha K. EI265439255TH ไปรษณีย์ไทย Oct 15, 2562 102019000016
ร้านถ่ายเอกสารรุ่งนภาก๊อปปี้ (คณะสัตวแพทย์) UDOM000297933 Kerry Oct 10, 2562 102019000011
Arjaree EI265436930TH ไปรษณีย์ไทย Oct 10, 2562 102019000010
วนิดา รุจิชัยวิสิฐ EI265452376TH ไปรษณีย์ไทย Oct 09, 2562 102019000009
Maichuporn Arjarayutt EI265443391TH ไปรษณีย์ไทย Oct 08, 2562 102019000006
กิตติศักดิ์ EI265443388TH ไปรษณีย์ไทย Oct 08, 2562 102019000008
ปัญจมาพร เครื่องพาที EI265443374TH ไปรษณีย์ไทย Oct 08, 2562 102019000007
พีรพล ชวลิตสกุลเดช EI265441682TH ไปรษณีย์ไทย Oct 07, 2562 102019000005
ยุพา อารีการ EI299226657TH ไปรษณีย์ไทย Oct 05, 2562 102019000004
น.ส.นารีมาลย์ มะดิง EI299226665TH ไปรษณีย์ไทย Oct 05, 2562 102019000003
วิลัยพร สองเมือง EI265415197TH ไปรษณีย์ไทย Oct 04, 2562 092019000047
นางสาวสุพัตรา โปทอง EI184197007TH ไปรษณีย์ไทย Oct 01, 2562 092019000045
ภควดี ตรีนัย EI184178728TH ไปรษณีย์ไทย Sep 27, 2562 092019000040
พรทิพย์ภา สร้อยพรม EI184178714TH ไปรษณีย์ไทย Sep 27, 2562 092019000042
อีพีสเตชั่นเนอรี่ UDOM000290059 Kerry Sep 27, 2562 092019000038
บริษัท ซูซูโย (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ UDOM000289353 Kerry Sep 26, 2562 092019000016
ชุลีรัตน์ พัชรินทรารัตน์ EI184170004TH ไปรษณีย์ไทย Sep 26, 2562 092019000037
นางสาววิภา แซ่ลี้ EI547161327TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 24, 2020 012020000039
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด UDOMN00004987 Kerry-ems Jan 24, 2020 012020000041
กิตติธัช ไทยกลาง EI547152651TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 23, 2020 012020000037
ธันย์ขนก อิ่มเอิบ EI590822743TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 22, 2020 012020000036
บริษัท พีทูเอ็น ออฟฟิศซัพพลายส์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) มารับของเอง -ems Jan 22, 2020 012020000038
ชื่อลูกค้า : นางสาวอารี สุทธิดี
Tracking number : UDOM000316104
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 11, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000013
ชื่อลูกค้า : อมรเทพ วงษ์อินทร์
Tracking number : UDOM000315714
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000011
ชื่อลูกค้า : สุลัยยา
Tracking number : EI380847524TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000010
ชื่อลูกค้า : ชไมพร
Tracking number : EI380847507TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000012
ชื่อลูกค้า : วิฑูรย์ สินธนาวีวงศ์
Tracking number : UDOM000315062
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 08, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000007
ชื่อลูกค้า : วิลวรรณ
Tracking number : EI380807423TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 08, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000009
ชื่อลูกค้า : ชมัญพร อินทร์ทอง
Tracking number : EI380807410TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 08, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000008
ชื่อลูกค้า : ปวันรัตน์
Tracking number : EI380844491TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 06, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000031
ชื่อลูกค้า : ติ๋ม สุยพงษ์พันธ์
Tracking number : EI380844488TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 06, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000005
ชื่อลูกค้า : Arjaree
Tracking number : UDOM000312549
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 05, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000004
ชื่อลูกค้า : ชลสรัยย์ ศรีสุนทรมาศ
Tracking number : EI380802275TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 02, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000002
ชื่อลูกค้า : หจก.อี.พี.สเตชั่นเนอรี่
Tracking number : UDOM000311160
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 02, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000048
ชื่อลูกค้า : อัจฉราพร ยารังษี
Tracking number : EI380801425TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 01, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000035
ชื่อลูกค้า : โฉมศรี อริยะบุญศิริ
Tracking number : EI380801417TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 01, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000046
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีสมายล์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท อีสมายล์ เทรดดิ้ง จำกัด
Tracking number : UDOM000309658
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 31, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000043
ชื่อลูกค้า : นางสาวพิมพ์ชนก สุรารักษ์
Tracking number : EI380800840TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 31, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000042
ชื่อลูกค้า : สิทธิพร เตี้ยมานะ
Tracking number : EI265489433TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000041
ชื่อลูกค้า : ยงยุทธ์ บุบผามาลา
Tracking number : EI265489420TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000040
ชื่อลูกค้า : สศิกร กอวิวัฒนาการ
Tracking number : EI265491984TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000027
ชื่อลูกค้า : วีระพล เมฆานุสรณ์
Tracking number : EI265491953TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000028
ชื่อลูกค้า : ปิยะพงศ์ ทองฤทธิ์
Tracking number : EI265491940TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000029
ชื่อลูกค้า : Kiattisak Maliwan
Tracking number : UDOM000302811
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000023
ชื่อลูกค้า : พรพิมล คงกะพันธ์
Tracking number : EI265459079TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000022
ชื่อลูกค้า : บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาจำกัด สาขา0001 5/1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tax id 0305535001462
Tracking number : UDOM000301075
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000021
ชื่อลูกค้า : ธนภรณ์ วจีสัตย์
Tracking number : EI265457988TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000020
ชื่อลูกค้า : พรไพลิน สุวรรณวงศ์
Tracking number : EI265457974TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000019
ชื่อลูกค้า : จุฑามาศ รัตนา
Tracking number : EI265458008TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000018
ชื่อลูกค้า : วิจิตรา กาญจนมณี
Tracking number : EI265457991TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000017
ชื่อลูกค้า : Warocha K.
Tracking number : EI265439255TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000016
ชื่อลูกค้า : ร้านถ่ายเอกสารรุ่งนภาก๊อปปี้ (คณะสัตวแพทย์)
Tracking number : UDOM000297933
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000011
ชื่อลูกค้า : Arjaree
Tracking number : EI265436930TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000010
ชื่อลูกค้า : วนิดา รุจิชัยวิสิฐ
Tracking number : EI265452376TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000009
ชื่อลูกค้า : Maichuporn Arjarayutt
Tracking number : EI265443391TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000006
ชื่อลูกค้า : กิตติศักดิ์
Tracking number : EI265443388TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000008
ชื่อลูกค้า : ปัญจมาพร เครื่องพาที
Tracking number : EI265443374TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000007
ชื่อลูกค้า : พีรพล ชวลิตสกุลเดช
Tracking number : EI265441682TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000005
ชื่อลูกค้า : ยุพา อารีการ
Tracking number : EI299226657TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : น.ส.นารีมาลย์ มะดิง
Tracking number : EI299226665TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000003
ชื่อลูกค้า : วิลัยพร สองเมือง
Tracking number : EI265415197TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 04, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000047
ชื่อลูกค้า : นางสาวสุพัตรา โปทอง
Tracking number : EI184197007TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000045
ชื่อลูกค้า : ภควดี ตรีนัย
Tracking number : EI184178728TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 27, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000040
ชื่อลูกค้า : พรทิพย์ภา สร้อยพรม
Tracking number : EI184178714TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 27, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000042
ชื่อลูกค้า : อีพีสเตชั่นเนอรี่
Tracking number : UDOM000290059
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 27, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000038
ชื่อลูกค้า : บริษัท ซูซูโย (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
Tracking number : UDOM000289353
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000016
ชื่อลูกค้า : ชุลีรัตน์ พัชรินทรารัตน์
Tracking number : EI184170004TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000037
ชื่อลูกค้า : นางสาววิภา แซ่ลี้
Tracking number : EI547161327TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000039
ชื่อลูกค้า : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
Tracking number : UDOMN00004987
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000041
ชื่อลูกค้า : กิตติธัช ไทยกลาง
Tracking number : EI547152651TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000037
ชื่อลูกค้า : ธันย์ขนก อิ่มเอิบ
Tracking number : EI590822743TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000036
ชื่อลูกค้า : บริษัท พีทูเอ็น ออฟฟิศซัพพลายส์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
Tracking number : มารับของเอง
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000038