ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
Tcd Yolp EW159638691TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 10, 2019 052019000005
ณัฐธยาน์ ทิพวัน EW159638714TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 10, 2019 052019000013
อรรณพ อิสระยั่งยืน EW159638728TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 10, 2019 052019000015
อารี UDOM000200264 Kerry-ems May 10, 2019 052019000016
สิริรัตน์ เพ็งเหมือน ED789431119TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 04, 2019 052019000001
ทาริกา พรมวิโย ED789431105TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 04, 2019 052019000003
คุณกฤติรรญา คณาศรี EW159766965TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 02, 2019 042019000031
สมัชญา แสงทอง EW159766948TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 02, 2019 042019000040
Wimonmart Nakkaruk EW159605821TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 29, 2019 032019000053
ด.ช.ศิระ อิศรภักดี EW159605818TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 29, 2019 032019000056
สุกัญญา กนกนภากุล EW159605804TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 29, 2019 032019000055
Lampiko Pimolsathian ED729678305TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2019 032019000043
บุษบง จันทร์ดียิ่ง EV149180875TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 15, 2019 032019000019
จิราพร แซ่เตียว EV149180861TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 15, 2019 032019000042
คุณสุรีพร หมื่นเจริญ EV149180858TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 15, 2019 032019000041
ณัฐกา พิชยานุวรรต EV149177845TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 14, 2019 032019000031
คุณนก สุกัญญา EV149170745TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2019 032019000034
Priyawat Guaysuwan EV149170762TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2019 032019000036
ชลาลัย เกตุเสม EV149170759TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2019 032019000035
บุญสิตา รัตนะเจริญลาภ EV149167383TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2019 032019000032
อรนุช เชื้อสมุท EV149165691TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 08, 2019 032019000026
วนิดา เท่าทอง (จุ๋ม) EV149165688TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 08, 2019 032019000027
วิลัยพร สองเมือง EV149165674TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 08, 2019 032019000023
หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ UDOM000155571 Kerry-ems Mar 08, 2019 032019000013
พิชญา วุฒิยา UDOM000155569 Kerry-ems Mar 08, 2019 032019000020
น.ส.อรุณี ช่อทองดี EV149164841TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2019 032019000016
น.ส.อรสา สองห้อง EV149164838TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2019 032019000015
ณัฐวุฒิ พหลเวชช์ EV149164824TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2019 032019000018
พระภาณุวัฒน์ แดงอร่าม UDOM000154664 Kerry-ems Mar 07, 2019 032019000017
ภัทรานิษฐ์ ขุนทอง ED728706384TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 06, 2019 032019000010
อมรฤทัย ธนัญไชย ED728703873TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 05, 2019 032019000009
Kiattisak Maliwan UDOM000152730 Kerry-ems Mar 05, 2019 032019000007
ชบา เจริญมิตรญาติ UDOM000152728 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 05, 2019 032019000003
เล่าจู วิสุทธิ์เสรีวัง UDOM000149964 Kerry-ems Mar 01, 2019 022019000044
กิ่งกนก EW362877961TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 01, 2019 022019000043
มนัสสมิธ คล้อยเอี่ยม EW362686065TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 28, 2019 022019000041
บริษัท ไฮมาสเตอร์โฟมโปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ๊UDOM000149063 Kerry-ems Feb 28, 2019 022019000042
โต้ง เครป ED718130169TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 23, 2019 022019000040
บริษัท สิทธินนท์ เทรดดิ้ง (1995) จำกัด UDOM000142922 Kerry-ems Feb 21, 2019 022019000035
เยาวภา ปัญญาฟู EW362806320TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 20, 2019 022019000029
พระอภิรุมชัย ฐานวีโร EW362806316TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 20, 2019 022019000032
บจก. พี.เอฟ.แพค ทู โพสต์ UDOM000141641 Kerry-ems Feb 20, 2019 022019000030
ธนพนธ์ สุขสวัสดิ์ UDOM000141644 Kerry-ems Feb 20, 2019 022019000027
ศิรินทิพย์ ภักดิ์ทองพันธ์ EW362818552TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 16, 2019 022019000023
สุวิจักขณ์ ปุญนุวงศ์ EW362818566TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 16, 2019 022019000024
ชลชญา สิงหพรหมวงศ์ EW362818549TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 16, 2019 022019000026
วาธิณี เกียรติลุนสงฆ์ EW159453030TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 14, 2019 022019000022
วณีลักษณ์ อัศววิไลพร (มิ้น) EW159453026TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 14, 2019 022019000021
สมหฤทัย(แพม) EW159453012TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 14, 2019 022019000019
ศุภมาส จิตชื่น EW159453009TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 14, 2019 022019000017
ชื่อลูกค้า : Tcd Yolp
Tracking number : EW159638691TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000005
ชื่อลูกค้า : ณัฐธยาน์ ทิพวัน
Tracking number : EW159638714TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000013
ชื่อลูกค้า : อรรณพ อิสระยั่งยืน
Tracking number : EW159638728TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000015
ชื่อลูกค้า : อารี
Tracking number : UDOM000200264
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000016
ชื่อลูกค้า : สิริรัตน์ เพ็งเหมือน
Tracking number : ED789431119TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
ชื่อลูกค้า : ทาริกา พรมวิโย
Tracking number : ED789431105TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000003
ชื่อลูกค้า : คุณกฤติรรญา คณาศรี
Tracking number : EW159766965TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000031
ชื่อลูกค้า : สมัชญา แสงทอง
Tracking number : EW159766948TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000040
ชื่อลูกค้า : Wimonmart Nakkaruk
Tracking number : EW159605821TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000053
ชื่อลูกค้า : ด.ช.ศิระ อิศรภักดี
Tracking number : EW159605818TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000056
ชื่อลูกค้า : สุกัญญา กนกนภากุล
Tracking number : EW159605804TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000055
ชื่อลูกค้า : Lampiko Pimolsathian
Tracking number : ED729678305TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000043
ชื่อลูกค้า : บุษบง จันทร์ดียิ่ง
Tracking number : EV149180875TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000019
ชื่อลูกค้า : จิราพร แซ่เตียว
Tracking number : EV149180861TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000042
ชื่อลูกค้า : คุณสุรีพร หมื่นเจริญ
Tracking number : EV149180858TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000041
ชื่อลูกค้า : ณัฐกา พิชยานุวรรต
Tracking number : EV149177845TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000031
ชื่อลูกค้า : คุณนก สุกัญญา
Tracking number : EV149170745TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000034
ชื่อลูกค้า : Priyawat Guaysuwan
Tracking number : EV149170762TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000036
ชื่อลูกค้า : ชลาลัย เกตุเสม
Tracking number : EV149170759TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000035
ชื่อลูกค้า : บุญสิตา รัตนะเจริญลาภ
Tracking number : EV149167383TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000032
ชื่อลูกค้า : อรนุช เชื้อสมุท
Tracking number : EV149165691TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000026
ชื่อลูกค้า : วนิดา เท่าทอง (จุ๋ม)
Tracking number : EV149165688TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000027
ชื่อลูกค้า : วิลัยพร สองเมือง
Tracking number : EV149165674TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000023
ชื่อลูกค้า : หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์
Tracking number : UDOM000155571
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000013
ชื่อลูกค้า : พิชญา วุฒิยา
Tracking number : UDOM000155569
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000020
ชื่อลูกค้า : น.ส.อรุณี ช่อทองดี
Tracking number : EV149164841TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000016
ชื่อลูกค้า : น.ส.อรสา สองห้อง
Tracking number : EV149164838TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000015
ชื่อลูกค้า : ณัฐวุฒิ พหลเวชช์
Tracking number : EV149164824TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000018
ชื่อลูกค้า : พระภาณุวัฒน์ แดงอร่าม
Tracking number : UDOM000154664
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000017
ชื่อลูกค้า : ภัทรานิษฐ์ ขุนทอง
Tracking number : ED728706384TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000010
ชื่อลูกค้า : อมรฤทัย ธนัญไชย
Tracking number : ED728703873TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000009
ชื่อลูกค้า : Kiattisak Maliwan
Tracking number : UDOM000152730
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000007
ชื่อลูกค้า : ชบา เจริญมิตรญาติ
Tracking number : UDOM000152728
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000003
ชื่อลูกค้า : เล่าจู วิสุทธิ์เสรีวัง
Tracking number : UDOM000149964
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000044
ชื่อลูกค้า : กิ่งกนก
Tracking number : EW362877961TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000043
ชื่อลูกค้า : มนัสสมิธ คล้อยเอี่ยม
Tracking number : EW362686065TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000041
ชื่อลูกค้า : บริษัท ไฮมาสเตอร์โฟมโปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Tracking number : ๊UDOM000149063
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000042
ชื่อลูกค้า : โต้ง เครป
Tracking number : ED718130169TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000040
ชื่อลูกค้า : บริษัท สิทธินนท์ เทรดดิ้ง (1995) จำกัด
Tracking number : UDOM000142922
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000035
ชื่อลูกค้า : เยาวภา ปัญญาฟู
Tracking number : EW362806320TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000029
ชื่อลูกค้า : พระอภิรุมชัย ฐานวีโร
Tracking number : EW362806316TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000032
ชื่อลูกค้า : บจก. พี.เอฟ.แพค ทู โพสต์
Tracking number : UDOM000141641
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000030
ชื่อลูกค้า : ธนพนธ์ สุขสวัสดิ์
Tracking number : UDOM000141644
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000027
ชื่อลูกค้า : ศิรินทิพย์ ภักดิ์ทองพันธ์
Tracking number : EW362818552TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000023
ชื่อลูกค้า : สุวิจักขณ์ ปุญนุวงศ์
Tracking number : EW362818566TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000024
ชื่อลูกค้า : ชลชญา สิงหพรหมวงศ์
Tracking number : EW362818549TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000026
ชื่อลูกค้า : วาธิณี เกียรติลุนสงฆ์
Tracking number : EW159453030TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000022
ชื่อลูกค้า : วณีลักษณ์ อัศววิไลพร (มิ้น)
Tracking number : EW159453026TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000021
ชื่อลูกค้า : สมหฤทัย(แพม)
Tracking number : EW159453012TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000019
ชื่อลูกค้า : ศุภมาส จิตชื่น
Tracking number : EW159453009TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000017