ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
กนกวรรณ ฉัตรแสงโชติไกร EI062447266TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000021
Nu ann Sukanya EI062447252TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000015
นางสาวธาดารัตน์ สุขเล่ห์ EI062447249TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000010
Nutruja Penpu EI062447235TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000019
พชท ณัชชา กอบกาญจนสินธุ์ EI062447221TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000023
พิมพร วงศ์หอม EI062447218TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000018
รุ่งโรจน์. สัจจะไพบูลย์กิจ EI062447204TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000016
รุ่นภา คงทอง EI062447195TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000006
อัญชลี บากบั่น ED928598019TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2019 072019000047
ร้านเอ-วัน พลัส EI063254315TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 29, 2019 072019000042
Niramol Sangkarat EI063254324TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 27, 2019 072019000041
ชนัญญา ถนัดค้า EI062420011TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 26, 2019 072019000039
อมรเทพ วงษ์อินทร์ UDOM0002511018 Kerry-ems Jul 25, 2019 072019000034
ปดิวดา อินทรีย์ ED928593776TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 25, 2019 072019000035
ชมัยภรณ์ จามิตร ED928593762TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 25, 2019 072019000031
สุดาวดี สิงห์ป้อง ED928593759TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 25, 2019 072019000036
Chanjira UDOM000243246 Kerry-ems Jul 11, 2019 072019000011
มาเรีย คำนันท์ ED928564942TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 11, 2019 072019000010
Tcd Yolp EW159638691TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 10, 2019 052019000005
ณัฐธยาน์ ทิพวัน EW159638714TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 10, 2019 052019000013
อรรณพ อิสระยั่งยืน EW159638728TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 10, 2019 052019000015
อารี UDOM000200264 Kerry-ems May 10, 2019 052019000016
สิริรัตน์ เพ็งเหมือน ED789431119TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 04, 2019 052019000001
ทาริกา พรมวิโย ED789431105TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 04, 2019 052019000003
คุณกฤติรรญา คณาศรี EW159766965TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 02, 2019 042019000031
สมัชญา แสงทอง EW159766948TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 02, 2019 042019000040
Wimonmart Nakkaruk EW159605821TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 29, 2019 032019000053
ด.ช.ศิระ อิศรภักดี EW159605818TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 29, 2019 032019000056
สุกัญญา กนกนภากุล EW159605804TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 29, 2019 032019000055
Lampiko Pimolsathian ED729678305TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2019 032019000043
บุษบง จันทร์ดียิ่ง EV149180875TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 15, 2019 032019000019
จิราพร แซ่เตียว EV149180861TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 15, 2019 032019000042
คุณสุรีพร หมื่นเจริญ EV149180858TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 15, 2019 032019000041
ณัฐกา พิชยานุวรรต EV149177845TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 14, 2019 032019000031
คุณนก สุกัญญา EV149170745TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2019 032019000034
Priyawat Guaysuwan EV149170762TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2019 032019000036
ชลาลัย เกตุเสม EV149170759TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2019 032019000035
บุญสิตา รัตนะเจริญลาภ EV149167383TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2019 032019000032
อรนุช เชื้อสมุท EV149165691TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 08, 2019 032019000026
วนิดา เท่าทอง (จุ๋ม) EV149165688TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 08, 2019 032019000027
วิลัยพร สองเมือง EV149165674TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 08, 2019 032019000023
หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ UDOM000155571 Kerry-ems Mar 08, 2019 032019000013
พิชญา วุฒิยา UDOM000155569 Kerry-ems Mar 08, 2019 032019000020
น.ส.อรุณี ช่อทองดี EV149164841TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2019 032019000016
น.ส.อรสา สองห้อง EV149164838TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2019 032019000015
ณัฐวุฒิ พหลเวชช์ EV149164824TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2019 032019000018
พระภาณุวัฒน์ แดงอร่าม UDOM000154664 Kerry-ems Mar 07, 2019 032019000017
ภัทรานิษฐ์ ขุนทอง ED728706384TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 06, 2019 032019000010
อมรฤทัย ธนัญไชย ED728703873TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 05, 2019 032019000009
Kiattisak Maliwan UDOM000152730 Kerry-ems Mar 05, 2019 032019000007
ชื่อลูกค้า : กนกวรรณ ฉัตรแสงโชติไกร
Tracking number : EI062447266TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000021
ชื่อลูกค้า : Nu ann Sukanya
Tracking number : EI062447252TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000015
ชื่อลูกค้า : นางสาวธาดารัตน์ สุขเล่ห์
Tracking number : EI062447249TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000010
ชื่อลูกค้า : Nutruja Penpu
Tracking number : EI062447235TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000019
ชื่อลูกค้า : พชท ณัชชา กอบกาญจนสินธุ์
Tracking number : EI062447221TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000023
ชื่อลูกค้า : พิมพร วงศ์หอม
Tracking number : EI062447218TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000018
ชื่อลูกค้า : รุ่งโรจน์. สัจจะไพบูลย์กิจ
Tracking number : EI062447204TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000016
ชื่อลูกค้า : รุ่นภา คงทอง
Tracking number : EI062447195TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000006
ชื่อลูกค้า : อัญชลี บากบั่น
Tracking number : ED928598019TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000047
ชื่อลูกค้า : ร้านเอ-วัน พลัส
Tracking number : EI063254315TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000042
ชื่อลูกค้า : Niramol Sangkarat
Tracking number : EI063254324TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000041
ชื่อลูกค้า : ชนัญญา ถนัดค้า
Tracking number : EI062420011TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000039
ชื่อลูกค้า : อมรเทพ วงษ์อินทร์
Tracking number : UDOM0002511018
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000034
ชื่อลูกค้า : ปดิวดา อินทรีย์
Tracking number : ED928593776TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000035
ชื่อลูกค้า : ชมัยภรณ์ จามิตร
Tracking number : ED928593762TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000031
ชื่อลูกค้า : สุดาวดี สิงห์ป้อง
Tracking number : ED928593759TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000036
ชื่อลูกค้า : Chanjira
Tracking number : UDOM000243246
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000011
ชื่อลูกค้า : มาเรีย คำนันท์
Tracking number : ED928564942TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000010
ชื่อลูกค้า : Tcd Yolp
Tracking number : EW159638691TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000005
ชื่อลูกค้า : ณัฐธยาน์ ทิพวัน
Tracking number : EW159638714TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000013
ชื่อลูกค้า : อรรณพ อิสระยั่งยืน
Tracking number : EW159638728TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000015
ชื่อลูกค้า : อารี
Tracking number : UDOM000200264
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000016
ชื่อลูกค้า : สิริรัตน์ เพ็งเหมือน
Tracking number : ED789431119TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
ชื่อลูกค้า : ทาริกา พรมวิโย
Tracking number : ED789431105TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000003
ชื่อลูกค้า : คุณกฤติรรญา คณาศรี
Tracking number : EW159766965TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000031
ชื่อลูกค้า : สมัชญา แสงทอง
Tracking number : EW159766948TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000040
ชื่อลูกค้า : Wimonmart Nakkaruk
Tracking number : EW159605821TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000053
ชื่อลูกค้า : ด.ช.ศิระ อิศรภักดี
Tracking number : EW159605818TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000056
ชื่อลูกค้า : สุกัญญา กนกนภากุล
Tracking number : EW159605804TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000055
ชื่อลูกค้า : Lampiko Pimolsathian
Tracking number : ED729678305TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000043
ชื่อลูกค้า : บุษบง จันทร์ดียิ่ง
Tracking number : EV149180875TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000019
ชื่อลูกค้า : จิราพร แซ่เตียว
Tracking number : EV149180861TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000042
ชื่อลูกค้า : คุณสุรีพร หมื่นเจริญ
Tracking number : EV149180858TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000041
ชื่อลูกค้า : ณัฐกา พิชยานุวรรต
Tracking number : EV149177845TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000031
ชื่อลูกค้า : คุณนก สุกัญญา
Tracking number : EV149170745TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000034
ชื่อลูกค้า : Priyawat Guaysuwan
Tracking number : EV149170762TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000036
ชื่อลูกค้า : ชลาลัย เกตุเสม
Tracking number : EV149170759TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000035
ชื่อลูกค้า : บุญสิตา รัตนะเจริญลาภ
Tracking number : EV149167383TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000032
ชื่อลูกค้า : อรนุช เชื้อสมุท
Tracking number : EV149165691TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000026
ชื่อลูกค้า : วนิดา เท่าทอง (จุ๋ม)
Tracking number : EV149165688TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000027
ชื่อลูกค้า : วิลัยพร สองเมือง
Tracking number : EV149165674TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000023
ชื่อลูกค้า : หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์
Tracking number : UDOM000155571
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000013
ชื่อลูกค้า : พิชญา วุฒิยา
Tracking number : UDOM000155569
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000020
ชื่อลูกค้า : น.ส.อรุณี ช่อทองดี
Tracking number : EV149164841TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000016
ชื่อลูกค้า : น.ส.อรสา สองห้อง
Tracking number : EV149164838TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000015
ชื่อลูกค้า : ณัฐวุฒิ พหลเวชช์
Tracking number : EV149164824TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000018
ชื่อลูกค้า : พระภาณุวัฒน์ แดงอร่าม
Tracking number : UDOM000154664
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000017
ชื่อลูกค้า : ภัทรานิษฐ์ ขุนทอง
Tracking number : ED728706384TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000010
ชื่อลูกค้า : อมรฤทัย ธนัญไชย
Tracking number : ED728703873TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000009
ชื่อลูกค้า : Kiattisak Maliwan
Tracking number : UDOM000152730
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000007