ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ศิรินทิพย์ ภักดิ์ทองพันธ์ EW362818552TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 16, 2019 022019000023
สุวิจักขณ์ ปุญนุวงศ์ EW362818566TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 16, 2019 022019000024
ชลชญา สิงหพรหมวงศ์ EW362818549TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 16, 2019 022019000026
วาธิณี เกียรติลุนสงฆ์ EW159453030TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 14, 2019 022019000022
วณีลักษณ์ อัศววิไลพร (มิ้น) EW159453026TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 14, 2019 022019000021
สมหฤทัย(แพม) EW159453012TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 14, 2019 022019000019
ศุภมาส จิตชื่น EW159453009TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 14, 2019 022019000017
ลลิตพรรณ คงเพ็ขรศักดิ์ EW159452992TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 14, 2019 022019000014
สุพรรณี อมาตยกุล ED695065703TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 08, 2019 022019000012
นส.โซฟียา เจะและ ED695065694TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 08, 2019 022019000011
Watthanan Saii EW362811072TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 07, 2019 022019000010
ดลยา สีมานนทปริญญา (อาคาร 2 ชั้น 7) EW362811086TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 07, 2019 022019000009
นวพรรษ หาระสาร EW362811090TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 07, 2019 022019000008
ฉัตรชัย ยุทธยงค์ EW159441028TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 04, 2019 022019000004
ณัชนิชา สว่างเนตร EW159441031TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 04, 2019 022019000002
รัชฎาพร สวยงาม ED692319752TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 02, 2019 022019000001
พลอยนภัส จันทร์ทอง EW362658440TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 01, 2019 012019000081
นงนุช เครือแก้ว EW362658436TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 01, 2019 012019000080
รัตนพร ชัยชารี UDOM000126830 Kerry-ems Feb 01, 2019 012019000082
พัชราภรณ์ กระต่ายทอง EW362778031TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 30, 2019 012019000075
อาทิตยา แนวโนนทัน EW362653221TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 29, 2019 012019000074
นันทพร EW362649655TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 25, 2019 012019000070
ดวงรัตน์ พรหมสวัสดิ์ EW362649641TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 25, 2019 012019000069
นายศักดิ์ชาย มุธุวงศ์ EW362649624TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 25, 2019 012019000071
พิมพร วงศ์หอม EW362649615TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 25, 2019 012019000066
อภิญญา เฟื่องฟุ้ง UDOM000120632 Kerry-ems Jan 25, 2019 012019000059
อีพีสเตชั่นเนอรี่ EW159426873TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 24, 2019 012019000062
ญาณิฐา เข็มทอง EW159426860TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 24, 2019 012019000067
โต้ง เครป EW159426856TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 24, 2019 012019000065
สุธิมาศ UDOM000119739 Kerry-ems Jan 24, 2019 012019000064
นางสมจิตร พันธุ์พึ่ง EW159570739TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 23, 2019 012019000063
นางศิราณี สุทธิเจริญ EW159570725TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 23, 2019 012019000061
นิพิชฌม์ชา ปาณาตี EW159570711TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 23, 2019 012019000049
น้ำผึ้ง วงศ์ดวงแก้ว EW159422695TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 22, 2019 012019000055
วาริณีย์ นวลรัตน์ EW159422681TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 22, 2019 012019000057
พรรวินท์ กลางบุญเรือง EW159422678TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 22, 2019 012019000056
อุษา เกตุกำเหนิด EW159422664TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 22, 2019 012019000058
บริษัท ซุ่นหลี สำโรง จำกัด EW362641965TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 19, 2019 012019000053
ใจรัก อยู่ลอง EW362641957TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 19, 2019 012019000054
ธีระวัฒน์ กำเนิดมณี EW362640727TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 18, 2019 012019000052
จิรชยา แก้วราเขียว EW362640713TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 18, 2019 012019000048
บริษัท ส.รุ่งทรัพย์เทรดดิ้ง (1999) จำกัด EW362640700TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 18, 2019 012019000051
พรทิพย์ภา สร้อยพรม EW362640695TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 18, 2019 012019000050
กิติญา สุขขา UDOM000114820 Kerry-ems Jan 17, 2019 012019000044
จิตติพร บารัว ED667993993TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 17, 2019 012019000046
น.ส.ดวงพร ทัศนบรรจง EW159558931TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 16, 2019 012019000040
Chonticha Tangsong EW159558928TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 16, 2019 012019000042
ชมพูนุช เรืองแก้ว EW159558914TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 16, 2019 012019000039
บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส อินเทลลิเจนท์ จำกัด EW159558905TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 16, 2019 012019000041
สุพรรณภรณ์. อยู่คง UDOM000114101 Kerry-ems Jan 16, 2019 012019000023
ชื่อลูกค้า : ศิรินทิพย์ ภักดิ์ทองพันธ์
Tracking number : EW362818552TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000023
ชื่อลูกค้า : สุวิจักขณ์ ปุญนุวงศ์
Tracking number : EW362818566TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000024
ชื่อลูกค้า : ชลชญา สิงหพรหมวงศ์
Tracking number : EW362818549TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000026
ชื่อลูกค้า : วาธิณี เกียรติลุนสงฆ์
Tracking number : EW159453030TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000022
ชื่อลูกค้า : วณีลักษณ์ อัศววิไลพร (มิ้น)
Tracking number : EW159453026TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000021
ชื่อลูกค้า : สมหฤทัย(แพม)
Tracking number : EW159453012TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000019
ชื่อลูกค้า : ศุภมาส จิตชื่น
Tracking number : EW159453009TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000017
ชื่อลูกค้า : ลลิตพรรณ คงเพ็ขรศักดิ์
Tracking number : EW159452992TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000014
ชื่อลูกค้า : สุพรรณี อมาตยกุล
Tracking number : ED695065703TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000012
ชื่อลูกค้า : นส.โซฟียา เจะและ
Tracking number : ED695065694TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000011
ชื่อลูกค้า : Watthanan Saii
Tracking number : EW362811072TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000010
ชื่อลูกค้า : ดลยา สีมานนทปริญญา (อาคาร 2 ชั้น 7)
Tracking number : EW362811086TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000009
ชื่อลูกค้า : นวพรรษ หาระสาร
Tracking number : EW362811090TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000008
ชื่อลูกค้า : ฉัตรชัย ยุทธยงค์
Tracking number : EW159441028TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000004
ชื่อลูกค้า : ณัชนิชา สว่างเนตร
Tracking number : EW159441031TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000002
ชื่อลูกค้า : รัชฎาพร สวยงาม
Tracking number : ED692319752TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000001
ชื่อลูกค้า : พลอยนภัส จันทร์ทอง
Tracking number : EW362658440TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000081
ชื่อลูกค้า : นงนุช เครือแก้ว
Tracking number : EW362658436TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000080
ชื่อลูกค้า : รัตนพร ชัยชารี
Tracking number : UDOM000126830
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000082
ชื่อลูกค้า : พัชราภรณ์ กระต่ายทอง
Tracking number : EW362778031TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000075
ชื่อลูกค้า : อาทิตยา แนวโนนทัน
Tracking number : EW362653221TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000074
ชื่อลูกค้า : นันทพร
Tracking number : EW362649655TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000070
ชื่อลูกค้า : ดวงรัตน์ พรหมสวัสดิ์
Tracking number : EW362649641TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000069
ชื่อลูกค้า : นายศักดิ์ชาย มุธุวงศ์
Tracking number : EW362649624TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000071
ชื่อลูกค้า : พิมพร วงศ์หอม
Tracking number : EW362649615TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000066
ชื่อลูกค้า : อภิญญา เฟื่องฟุ้ง
Tracking number : UDOM000120632
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000059
ชื่อลูกค้า : อีพีสเตชั่นเนอรี่
Tracking number : EW159426873TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000062
ชื่อลูกค้า : ญาณิฐา เข็มทอง
Tracking number : EW159426860TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000067
ชื่อลูกค้า : โต้ง เครป
Tracking number : EW159426856TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000065
ชื่อลูกค้า : สุธิมาศ
Tracking number : UDOM000119739
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000064
ชื่อลูกค้า : นางสมจิตร พันธุ์พึ่ง
Tracking number : EW159570739TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000063
ชื่อลูกค้า : นางศิราณี สุทธิเจริญ
Tracking number : EW159570725TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000061
ชื่อลูกค้า : นิพิชฌม์ชา ปาณาตี
Tracking number : EW159570711TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000049
ชื่อลูกค้า : น้ำผึ้ง วงศ์ดวงแก้ว
Tracking number : EW159422695TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000055
ชื่อลูกค้า : วาริณีย์ นวลรัตน์
Tracking number : EW159422681TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000057
ชื่อลูกค้า : พรรวินท์ กลางบุญเรือง
Tracking number : EW159422678TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000056
ชื่อลูกค้า : อุษา เกตุกำเหนิด
Tracking number : EW159422664TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000058
ชื่อลูกค้า : บริษัท ซุ่นหลี สำโรง จำกัด
Tracking number : EW362641965TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000053
ชื่อลูกค้า : ใจรัก อยู่ลอง
Tracking number : EW362641957TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000054
ชื่อลูกค้า : ธีระวัฒน์ กำเนิดมณี
Tracking number : EW362640727TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000052
ชื่อลูกค้า : จิรชยา แก้วราเขียว
Tracking number : EW362640713TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000048
ชื่อลูกค้า : บริษัท ส.รุ่งทรัพย์เทรดดิ้ง (1999) จำกัด
Tracking number : EW362640700TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000051
ชื่อลูกค้า : พรทิพย์ภา สร้อยพรม
Tracking number : EW362640695TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000050
ชื่อลูกค้า : กิติญา สุขขา
Tracking number : UDOM000114820
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000044
ชื่อลูกค้า : จิตติพร บารัว
Tracking number : ED667993993TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000046
ชื่อลูกค้า : น.ส.ดวงพร ทัศนบรรจง
Tracking number : EW159558931TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000040
ชื่อลูกค้า : Chonticha Tangsong
Tracking number : EW159558928TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000042
ชื่อลูกค้า : ชมพูนุช เรืองแก้ว
Tracking number : EW159558914TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000039
ชื่อลูกค้า : บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส อินเทลลิเจนท์ จำกัด
Tracking number : EW159558905TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000041
ชื่อลูกค้า : สุพรรณภรณ์. อยู่คง
Tracking number : UDOM000114101
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000023