• เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ปิดงบ 

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB